Privacybeleid

 

Hoe en waarom verzamelt Stijma Triltechniek B.V. persoonsgegevens?

Stijma Triltechniek B.V. verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die hij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Stijma Triltechniek B.V. en een (potentiële) klant of aan de situatie dat een (potentiële) klant een mail stuurt aan Stijma Triltechniek B.V.. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Stijma Triltechniek B.V. zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Het is belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop persoonsgegevens gebruikt worden en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom is dit statement opgesteld.

 

Wie is Stijma Triltechniek B.V. precies?

Stijma Triltechniek B.V. geldt in veel gevallen als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Hij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09087992 en gevestigd aan de Poort van Midden Gelderland Rood 21 te Heteren, bereikbaar op telefoonnummer +31(0)26-4790442 en per mail op verkoop@stijma.nl

 

Heeft Stijma Triltechniek B.V. een Functionaris Gegevensbescherming?

Stijma Triltechniek B.V. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Stijma Triltechniek B.V. en waarom doet zij dat?

Stijma Triltechniek B.V. verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die hij het meest verwerkt zijn:

 

Bij een sollicitatie verwerkt Stijma Triltechniek B.V. nog aanvullende gegevens, namelijk:

 

Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Stijma Triltechniek B.V. en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de wensen van de klant en het opstellen van een offerte. Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld om periodiek overleg over de voortgang. Het derde hoofddoel is om facturatie van de werkzaamheden c.q. dienstverlening mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren. Het laatste hoofddoel is om de klant te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

 

Mág Stijma Triltechniek B.V. die gegevens verwerken?

Stijma Triltechniek B.V. verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt of als een bestelling geplaats wordt. Verder verwerkt Stijma Triltechniek B.V. persoonsgegevens als zijn eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Stijma Triltechniek B.V. redelijkerwijze onmogelijk is om zijn werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Stijma Triltechniek B.V. in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De formele rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus:

 

 

Ten aanzien van rechtsgrond (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat om verwerkingen die voor Stijma Triltechniek B.V. noodzakelijk zijn om zijn dienstverlening te kunnen realiseren. Hij kan simpelweg zijn werkzaamheden niet doen (niet met de klant communiceren, geen stukken samenstellen, geen support bieden, geen facturen sturen enz.) zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Het belang dat Stijma Triltechniek B.V. heeft bij deze verwerkingen is daarom groot. Dat geldt te meer nu er voor Stijma Triltechniek B.V. geen mogelijkheid is om zijn doelen te bereiken zónder gebruik te maken van die gegevens. Stijma Triltechniek B.V. meent dat zijn belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Ten eerste omdat hij uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Daarom kan hij dat tot uitgangspunt nemen. Ten tweede omdat Stijma Triltechniek B.V. alleen de gegevens gebruikt die hij ook daadwerkelijk nodig heeft om zijn doel te verwezenlijken. Ten derde omdat de betreffende gegevens niet langer bewaard worden dan nodig. Zodoende beperkt Stijma Triltechniek B.V. de inbreuk op de rechten van de betrokkene tot het minimum.

 

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden. De toestemming om via de website gegevens te verwerken wordt gevraagd wanneer de website bezocht wordt.

 

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

Stijma Triltechniek B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ‘verwerkers’. Met die verwerkers heeft Stijma Triltechniek B.V. overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals Stijma Triltechniek B.V. zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.

 

Stijma Triltechniek B.V. beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers.

Hij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant.

 

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Stijma Triltechniek B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Stijma Triltechniek B.V. bewaart de gegevens die door hem verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Stijma Triltechniek B.V. heeft opgesteld.

Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Stijma Triltechniek B.V. allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Stijma Triltechniek B.V. waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Stijma Triltechniek B.V. zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door zijn belangen en die van zijn klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn
vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

 

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement.

 

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Stijma Triltechniek B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Stijma Triltechniek B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met: Stijma, Poort van Midden Gelderland Rood 21, 6666 LS HETEREN, +31(0)26-4790442, verkoop@stijma.nl
  Stijma Triltechniek B.V. zal binnen een maand reageren op uw bericht.

 

Als u meent dat Stijma Triltechniek B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

 

Is er bij Stijma Triltechniek B.V. sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij Stijma Triltechniek B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

 

Wat moet ik nog meer weten?

 

Versie 25 mei 2018